ការទូទាត់

សូមជំរាបដល់អតិថិជន ខេ ស្មាត ទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា៖ លោកអ្នកអាចធ្វើការបង់ប្រាក់តាមរយៈ កុងវីង កុងធនាគារដូចខាងក្រោម

- ABA BANK 0120239393

- WING 253568970890