ទាក់ទង​​យើង

Phone: (+885) 236666585 /069514444/ 080514444               
Email:adin@ksmart.biz               
Address:#485jk,  Street 8mc,             
, Sangkat stueng mean chey ,             
Khan Mean Chey,                       
Phnom Penh, Cambodia
Ksmart Group
Phone: 0236666585 / 069514444/080514444         
Email: yinkhin01@gmail.com        
Address: #485jk, Street,8MC,Sangkat Stueng meanchey ,Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia