អ្នកស្រាវជ្រាវ​ចិន​រក​ឃើញ​សារធាតុ​ប្រឆាំង​មហារីក​ក្នុង​ផ្សិត ក្រុងប៉េកាំង: ក្រុម​អ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រ​ចិន រក​ឃើញ​ភ័ស្ដុតាង​ថា ផ្សិត​ដែល​ប្រើ​ក្នុង​វេជ្ជសាស្ដ្រ
[Feature] នៅសន្ធរម៉ុកមានអ្វីឆ្ងាញ់ទេ? ឆ្ងាញ់ទាំងអស់ កុំភ័យ! បន្ទាប់ពីទួលគោក បឹងកេងកង ទួលទំពូង ពេលនេះមកសាកម្ដុំសន្ធរម៉ុកម្ដងមើល។