អបិយជំនឿ

ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន ចំថ្ងៃ១៥រោច ឆ្នាំជូត ជួបមហាលាភ អង្គូយលើទ្រព្ ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន ចំថ្ងៃ១៥រោច ឆ្នាំជូត ជួបមហាលាភ អង្គូយលើទ្រព្យ លុយនិងសំណាង ចំណែកឆ្នាំ៦ទៀតជួបរឿងនឹកស្មានមិនដល់
រុក្ខជាតិទាំង ៥ មុខនេះកាន់តែដាំកាន់តែនាំថាមពលខ្លាំងក្លាចូលផ្ ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកអ្នកមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងរុក្ខជាតិដែលដាំក្នុងផ្ទះឬកន្លែងធ្វើការនោះទេ គ្រាន់តែដឹងថាដាំដើម្បីឲ្យបរិយា