ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផលិតផលថែរក្សាសក់   អ៊ីនធីនស៊ីវ លីវ-អន​ ស្រ្ពេយ

Cloud Zoom small image
˄
˅

អ៊ីនធីនស៊ីវ លីវ-អន​ ស្រ្ពេយ


  • តម្លៃចាស់ : $ 10.13
  • តម្លៃ : $ 10.13
  • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
  • បរិមាណ :
  • សរុប :
  • ទិញ​ឥឡូវនេះ  • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
    ស្ព្រែយបាញ់ថែបំប៉នសរសៃសក់ស្អួត ការពារសរសៃសក់ពីកម្តៅបាញ់ចេញពីបំពង់ផ្លុំសក់ និងឩបករណ៍ធ្វើសក់នានាក្នុងពេលកៀបសក់ អ៊ុតសក់ និងបម្រង់សក់។សរសៃសក់របស់អស់លោកអ្នកច្បាស់ជាត្រូវបាន ការពារយ៉ាងពិសេសមិនអោយខូច ថែមទាំងមានសុខភាពល្អ ទន់ភ្លឺរលោងនៅពេលដែលលោកអ្នកជ្រើសរើស យកផលិតផលបំប៉នសរសៃសក់នេះប្រើ។