ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។

Cloud Zoom small image
˄
˅

Xtra Coffee


 • តម្លៃចាស់ : $ 15.00
 • តម្លៃ : $ 15.00
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • Xtra Coffee ប្រេនប្រេន មកដល់ហើយ ទាក់ទងបោះដុំ ចំនេញ.........
  ចូលចិត្តញាំកាហ្វេរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹង មកញាំកាហ្វេសុខភាពវិញមក 
  នេះជាប្រភេទកាហ្វេធម្មជាតិ មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន 
  ✔️ រសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់ 
  ✔️ រក្សារាង មិនអោយឡើងគីឡូ 
  ✔️ សម្រួលដល់ការបន្ទោបង់ 
  ✔️ ជំនួយខួក្បាល 
  ✔️គេងលក់ស្រួល
  ✔️ មានសារជាតិ ខូឡាចេន ជំនួយស្បែកអោយស្អាត ក្មេងជាងវ័យ បន្តឹងស្បែក

  Xtra Coffee ប្រេនប្រេន មកដល់ហើយ ទាក់ទងបោះដុំ ចំនេញ.........
  ចូលចិត្តញាំកាហ្វេរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹង មកញាំកាហ្វេសុខភាពវិញមក 
  នេះជាប្រភេទកាហ្វេធម្មជាតិ មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន 
  ✔️ រសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់ 
  ✔️ រក្សារាង មិនអោយឡើងគីឡូ 
  ✔️ សម្រួលដល់ការបន្ទោបង់ 
  ✔️ ជំនួយខួក្បាល 
  ✔️គេងលក់ស្រួល
  ✔️ មានសារជាតិ ខូឡាចេន ជំនួយស្បែកអោយស្អាត ក្មេងជាងវ័យ បន្តឹងស្បែក