ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។

Cloud Zoom small image
˄
˅

Facial Mask Acne Care


  • តម្លៃចាស់ : $ 17.00
  • តម្លៃ : $ 17.00
  • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
  • បរិមាណ :
  • សរុប :
  • ទិញ​ឥឡូវនេះ  • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
    ម៉ាសបិទលើមុខ រក្សាសំណើមស្បែកមុខ និងកំចាត់ការកកើតមុន និងជួយព្យាបាលស្លាកស្នាមមុននៅលើមុខទៀតផង។ ប្រើក្រោយលាបឡូស្យុង ២រឺ៣ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍។