ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផ្នែកសម្រស់- Beauty   KSB Body Lotion ឡេបំប៉នស្បែកធ្វើអោយសរលោង ម៉ត់ខៃ

Cloud Zoom small image
˄
˅

KSB Body Lotion ឡេបំប៉នស្បែកធ្វើអោយសរលោង ម៉ត់ខៃ


 • តម្លៃចាស់ : $ 35.00
 • តម្លៃ : $ 35.00
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • ឡេ KSB Body Lotion សុវិត្តភាព100% ប្រសិទ្ទភាព 100% បោះដុំ និង លក់រាយ ‼️ 
  ឡេសំរស់ ចិញ្ចឹមស្បែកអោយក្រាស់មកវិញ ដោយ Collagen និង វីតាមីន ចាក់អំពូល របស់អាឡឺម៉ង និងផ្សំុពីគុជខ្យង វីតាមីនចំរុះ និងប្រូតេអីុនជាមុខដែលចំរាញ់ចេញពីផ្លែឈើ និងទឹកដោះគោស្រស់
  សរ គុណនិង 3 . និយាយមែន លាបតែមួយយប់ងេីប មកវិញ សរ ស្អាត ប្លែក ម៉ង 
  បញ្ជាក់យកមកផ្ទាល់ ពី គ្លីនិច សំរស់ គ្មានផលប៉ះពាល់ទៅថ្ងៃក្រោយ មិនមែនជា ប្រភេទឡេលាយ តែជា ខូឡាជែន សុទ្ធ និង វីតាមីន 100% 
  ប្រសិទ្ធិភាពតាំងពីថ្ងៃលាបដំបូង
  នាំចូលពី គ្លីនិចថៃ ផ្ទាល់ បោះដុំ និង លក់រាយ 
  មានសេវាដឹកជញ្ចូន ដោយមិនគិតថ្លៃ 
   (Offic) 0236666 585
  ☎️( smart ) 069249963 / 069514444 / 096 888 58 04
  ☎️( metfone ) 0972800032 / 071 4444 736 / 088 888 5804
  ☎️ ( cellcard) 076 50 50 444 / 077 91 43 44 / 076 50 49 888

  ឡេ KSB Body Lotion សុវិត្តភាព100% ប្រសិទ្ទភាព 100% បោះដុំ និង លក់រាយ ‼️ 
  ឡេសំរស់ ចិញ្ចឹមស្បែកអោយក្រាស់មកវិញ ដោយ Collagen និង វីតាមីន ចាក់អំពូល របស់អាឡឺម៉ង និងផ្សំុពីគុជខ្យង វីតាមីនចំរុះ និងប្រូតេអីុនជាមុខដែលចំរាញ់ចេញពីផ្លែឈើ និងទឹកដោះគោស្រស់
  សរ គុណនិង 3 . និយាយមែន លាបតែមួយយប់ងេីប មកវិញ សរ ស្អាត ប្លែក ម៉ង 
  បញ្ជាក់យកមកផ្ទាល់ ពី គ្លីនិច សំរស់ គ្មានផលប៉ះពាល់ទៅថ្ងៃក្រោយ មិនមែនជា ប្រភេទឡេលាយ តែជា ខូឡាជែន សុទ្ធ និង វីតាមីន 100% 
  ប្រសិទ្ធិភាពតាំងពីថ្ងៃលាបដំបូង
  នាំចូលពី គ្លីនិចថៃ ផ្ទាល់ បោះដុំ និង លក់រាយ 
  មានសេវាដឹកជញ្ចូន ដោយមិនគិតថ្លៃ 
   (Offic) 0236666 585
  ☎️( smart ) 069249963 / 069514444 / 096 888 58 04
  ☎️( metfone ) 0972800032 / 071 4444 736 / 088 888 5804
  ☎️ ( cellcard) 076 50 50 444 / 077 91 43 44 / 076 50 49 888