ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផ្នែកសម្រស់- Beauty   Water Mineral ទឹករ៉ែបាញ់ចិញ្ចឹមស្បែកមុខ

Cloud Zoom small image
˄
˅

Water Mineral ទឹករ៉ែបាញ់ចិញ្ចឹមស្បែកមុខ


 • តម្លៃចាស់ : $ 5.00
 • តម្លៃ : $ 5.00
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • Waters Mineral Spray
  ទឹករ៉ែបាញ់ ចិញ្ចឹមស្បែក
  អេាយមានសំនេីមភ្លឺរលេាង
  អាចប្រេីជាប្រចាំ និងប្រេីមុនពេលផាត់មុខ
  ជួយអេាយម្សៅជ្រាបម៉ត់ល្អ
  និងប្រេីសំអាតជូតសំអាត ក្រេាយពេល Make up
  វាជួយសំអាតផ្ទៃមុខបានល្អ