ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផលិតផលពន្លូតកំពស់   High Speed អ្នកឯកទេសពន្លូតកំពស់ដ៏ប្រសើរ

Cloud Zoom small image
˄
˅

High Speed អ្នកឯកទេសពន្លូតកំពស់ដ៏ប្រសើរ


 • តម្លៃចាស់ : $ 65.00
 • តម្លៃ : $ 65.00
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • ផលិតផល ពន្លូតកំពស់ ហាយ ស្ពីត High Speed
  ជាផលិតផល នាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិក មានការពេញនិយមនិងមានអតិថិជនប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោក
  High Speed គឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុត សំរាប់អ្នក ទាប ឬ តឿ
  មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការជួយ បណ្តុះកោសិការឆ្អឹងថ្មីៗ និងជួសជុលកោសិការចាស់ៗឡើងវិញ ហើយជួយជំរុញអោយកោសិការឆ្អឹងទាំងនោះមានថាមពលពេញលេញដែលអាចស្រូប សារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងរបបអាហារ ប្រចាំថ្ងៃ ដែលជាហេតុធ្វើអោយអ្នកប្រើប្រាស់ មានឆ្អឹងរឹងមាំ លូតកំពស់បាន យ៉ាងលឿន ជាពិសេស ធ្វើរូប រាងកាយ មានលក្ខណះសមសួន ស្អាតសង្ហាថែមទៀតផង អាចប្រើបានទាំង បុរស និង នារីចាប់ពីអាយុ១៣ឆ្នាំ រហូត ដល់ ៣៥ ឆ្នាំ អស់បញ្ហាជាមួយលេាកអ្នកដែលមានកំពស់ទាប រូបរាងមិនសាកសម្យ នឹង កំពស់ពេលនេះយើងមានដំនោះស្រាយដ៏ល្អសំរាប់លោកអ្នក សូមមើលវីដេអូស្តីពីការណែនាំ វិធីសាស្រ្តពន្លូតកំពស់ពីអ្នកជំនាញ ដុតទ័រ លី សូមអរគុណសំរាប់ការ like and www.ksmart-kh.com 
  ប្រឹក្សានឹងតេកម្មង់ ពត៌មានបន្ថែម Tel : 069249963 / 0972800032 / 069514444 / 096 888 58 04 / 076 50 50 444 / 076 50 49 888 / 077 91 43 44 / 085 27 04 56 / 088 88 85 804 / 071 4444 736 / 023 6666 585 Share ទស្សនាវិដេអូតាម Youtube: https://youtu.be/l8gMfkEpRfg

  ផលិតផល ពន្លូតកំពស់ ហាយ ស្ពីត High Speed
  ជាផលិតផល នាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិក មានការពេញនិយមនិងមានអតិថិជនប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោក
  High Speed គឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុត សំរាប់អ្នក ទាប ឬ តឿ
  មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការជួយ បណ្តុះកោសិការឆ្អឹងថ្មីៗ និងជួសជុលកោសិការចាស់ៗឡើងវិញ ហើយជួយជំរុញអោយកោសិការឆ្អឹងទាំងនោះមានថាមពលពេញលេញដែលអាចស្រូប សារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងរបបអាហារ ប្រចាំថ្ងៃ ដែលជាហេតុធ្វើអោយអ្នកប្រើប្រាស់ មានឆ្អឹងរឹងមាំ លូតកំពស់បាន យ៉ាងលឿន ជាពិសេស ធ្វើរូប រាងកាយ មានលក្ខណះសមសួន ស្អាតសង្ហាថែមទៀតផង អាចប្រើបានទាំង បុរស និង នារីចាប់ពីអាយុ១៣ឆ្នាំ រហូត ដល់ ៣៥ ឆ្នាំ អស់បញ្ហាជាមួយលេាកអ្នកដែលមានកំពស់ទាប រូបរាងមិនសាកសម្យ នឹង កំពស់ពេលនេះយើងមានដំនោះស្រាយដ៏ល្អសំរាប់លោកអ្នក សូមមើលវីដេអូស្តីពីការណែនាំ វិធីសាស្រ្តពន្លូតកំពស់ពីអ្នកជំនាញ ដុតទ័រ លី សូមអរគុណសំរាប់ការ like and www.ksmart-kh.com 
  ប្រឹក្សានឹងតេកម្មង់ ពត៌មានបន្ថែម Tel : 069249963 / 0972800032 / 069514444 / 096 888 58 04 / 076 50 50 444 / 076 50 49 888 / 077 91 43 44 / 085 27 04 56 / 088 88 85 804 / 071 4444 736 / 023 6666 585 Share ទស្សនាវិដេអូតាម Youtube: https://youtu.be/l8gMfkEpRfg