ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផ្នែកសុខភាព- Health Care   ថ្នាំប៉ូវក្រលៀន បុរាណ

Cloud Zoom small image
˄
˅

ថ្នាំប៉ូវក្រលៀន បុរាណ


 • តម្លៃចាស់ : $ 35.00
 • តម្លៃ : $ 35.00
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • ឳសថបុរាណខ្មែរប៉ូក្រលៀនបុរស ចាំបាច់បំផុត សំរាប់បុរសដែលមានវិបត្តផ្លូវភេទ

  -រួមភេទបានយូរ និងបង្កើតមេជីវិតឈ្មោល

  -ពង្រឹងប្រដាប់ភេទបុរសរឹងមាំ

  -ជួយប្រវែងប្រដាប់ភេទធំ រឹងមាំ

  តូចខ្លី ហើយមិនរឹងមាំឆាប់ចេញ និងបញ្ហាគ្មានកូន​ ជួយធ្វើសុខភាពផ្លូវភេទមាំ 

  ឳសថបុរាណខ្មែរប៉ូក្រលៀនបុរស ចាំបាច់បំផុត សំរាប់បុរសដែលមានវិបត្តផ្លូវភេទ

  -រួមភេទបានយូរ និងបង្កើតមេជីវិតឈ្មោល

  -ពង្រឹងប្រដាប់ភេទបុរសរឹងមាំ

  -ជួយប្រវែងប្រដាប់ភេទធំ រឹងមាំ

  តូចខ្លី ហើយមិនរឹងមាំឆាប់ចេញ និងបញ្ហាគ្មានកូន​ ជួយធ្វើសុខភាពផ្លូវភេទមាំ